دانلود رمان ریحانه اندروید

دانلود رمان ریحانه اندروید

دانلود رمان ریحانه اندروید

نام رمان: ریحانه

نویسنده:زهرا سلیمانی

ژانر: رمان عاشقانه

 تعداد صفحات :۳۶۹

رمان عاشقانه :بخشی از رمان:

_ ﻗﺴﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرم ﮐﻪ … ﯾﻪ روزي اﻧﺘﻘﺎم ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫﺎﻣﻮ ازت ﺑﮕﯿﺮم … ﺣﺘﯽ … ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اون روز آﺧﺮﯾﻦ روز زﻧﺪﮔﯿﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻪ ! اﯾﻨﺒﺎر ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺮﮔﺸﺖ . روﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺧﻢ ﺷﺪ . ﺳﺮش را ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﻄﺮه ﻫﺎي ﺑﺎران ﺳﯿﻠﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﺮد، ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺴﺖ و روﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻓﺮﯾﺎد زد : _ ﻗﺴﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرررررررررم ! و ﺑﺎ ﺷﺪت ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ، ﻗﺎب ﻋﮑﺲ را در ﺣﯿﺎط ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد . ﻗﻄﺮه ﻫﺎي ﺑﺎران ﭼﮏ ﭼﮏ از ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﭼﮑﯿﺪ و از روي ﮔﺮدن ﺳﻔﯿﺪ و درﺧﺸﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﺷﺪ. ﻋﺎﻃﻔﻪ اﻧﮕﺎر ﻗﺼﺪ ﻧﺪاﺷﺖ زﯾﺮا زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎران ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﺮد ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ او دﺳﺖ ﻣﯽ داد . ،ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را از ﻫﻢ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻄﺮه ﻫﺎي ﺑﺎران ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﻤﯽ ﮐﻪ در وﺟﻮدش زﺑﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد . ﻧﺎﮔﻬﺎن در ﻣﯿﺎن آن ﺣﺲ و ﺣﺎل ، در ﺑﺎز ﺷﺪ و دﺧﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎي ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ و ﺻﻮرت رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه در درﮔﺎه در اﯾﺴﺘﺎد . _ ﻣﺎﻣﺎن ؟ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را از ﻫﻢ ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻃﺮف رﯾﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ . ﺧﯿﺮه ﺑﻪ رﯾﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ زور ﻟﺒﺨﻨﺪي زد و از ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ : _ ﺳﻼم ﮔﻞ ﻣﻦ ! … ﺧﻮﺑﯽ، ﮐﯽ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪي ؟ رﯾﺤﺎﻧﻪ ، ﺧﻤﯿﺎزه اي ﮐﺸﯿﺪ و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺶ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮاب آﻟﻮدش را ﻣﯽ ﭘﻠﮑﺎﻧﺪ ﺟﻠﻮ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ : _ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺪار ﺷﺪم … ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﺳﺮش ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻮن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﺎدرش اﻓﺘﺎد . ﺑﺎ ﺗﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ، ﺗﺘﻪ ﭘﺘﻪ ﮐﻨﺎن ﮔﻔﺖ : _ ﻣﺎﻣﺎن ؟ … ﭼﺮا ﭼﺸﻤﺎت ﻗﺮﻣﺰه ؟ … ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدي ؟! ﻋﺎﻃﻔﻪ ﭼﯿﺰي ﻧﮕﻔﺖ . ﺗﻨﻬﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪي ﺗﻠﺦ ﺗﺮ از زﻫﺮ ﺑﺮ ﻟﺒﺎﻧﺶ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺖ . آرام آرام زاﻧﻮواﻧﺶ ﺳﺴﺖ ﺷﺪ و ﺟﻠﻮي ﺳﺎﻟﻪ ، زاﻧﻮ زد . دﺳﺘﺎن ﻟﻄﯿﻒ و ﻇﺮﯾﻒ رﯾﺤﺎﻧﻪ را ﮔﺮﻓﺖ و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻪ دﺳﺘﺎﻧﺶ را

 

ﻧﻮازش ﻣﯽ ﮐﺮد ﺳﺮش را ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ

و ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎر اﺷﮏ رﯾﺨﺖ . رﯾﺤﺎﻧﻪ، ﻏﻤﮕﯿﻦ و ﮔﯿﺞ آرام دﺳﺘﺎﻧﺶ را از ﻣﯿﺎن دﺳﺘﺎن ﻣﺎدرش ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ . ﺳﭙﺲ دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﺮ دوﻃﺮف ﺻﻮرت ﻣﺎدرش ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺳﺮش را ﺑﺎﻻ آورد . ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺧﯿﺲ از اﺷﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن زﻻل و ﻣﻌﺼﻮم دﺧﺘﺮش ﺧﯿﺮه ﺷﺪ . رﯾﺤﺎﻧﻪ، ﻧﻮازﺷﮕﺮاﻧﻪ ﺑﺮ ﺻﻮرت ﻣﺎدر ﺧﻮد دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ و ﻗﻄﺮه ﻫﺎي اﺷﮏ را از ﭼﻬﺮه اش ﭘﺎك ﮐﺮد . ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻧﻪ اي ﮐﻪ ﺑﺮاﺛﺮ ﺑﻐﺾ ﻣﯽ ﻟﺮزﯾﺪ ، ﻟﺒﺨﻨﺪي زد و ﮐﻒ دﺳﺘﺎن رﯾﺤﺎﻧﻪ را ﺑﺮ روي ﻟﺒﺎﻧﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ؛ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﺑﺴﺖ و ﻋﻤﯿﻖ او را ﺑﻮﺳﯿﺪ ؛ ﺳﭙﺲ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ از ﻫﻢ ﺑﺎز ﮐﺮد . ﻗﻄﺮات اﺷﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮوارﯾﺪي درﺧﺸﺎن ، از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻏﻠﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ . ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎﻧﺶ را دراز ﮐﺮد و در ﻣﻮﻫﺎي ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ و ﺑﻠﻨﺪ رﯾﺤﺎﻧﻪ ، ﮐﻪ از او ﺑﻪ ارث رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ، ﻓﺮو ﺑﺮد و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺧﯿﺮه در ﭼﺸﻤﺎن رﯾﺤﺎﻧﻪ ، ﺑﺎﺑﻐﺾ ﮔﻔﺖ : _ ﻧﻪ ﻣﺎﻣﺎن ﺟﺎن … ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﺮدم … ﻓﻘﻂ … ﻓﻘﻂ …

 

دانلود رمان حیف روزای رفته

دانلود رمان تخته سیاه اندروید

باکس دانلود
به این پست امتیاز دهید.
دانلود رمان ریحانه اندروید
4.44 از 9 رای
,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!