دانلود رمان ریحانه اندروید

دانلود رمان ریحانه اندروید

دانلود رمان ریحانه اندروید

نام رمان: ریحانه

نویسنده:زهرا سلیمانی

ژانر: رمان عاشقانه

 تعداد صفحات :۳۶۹

رمان عاشقانه :بخشی از رمان:

_ ﻗﺴﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرم ﮐﻪ … ﯾﻪ روزي اﻧﺘﻘﺎم ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫﺎﻣﻮ ازت ﺑﮕﯿﺮم … ﺣﺘﯽ … ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اون روز آﺧﺮﯾﻦ روز زﻧﺪﮔﯿﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻪ ! اﯾﻨﺒﺎر ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺮﮔﺸﺖ . روﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺧﻢ ﺷﺪ . ﺳﺮش را ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﻄﺮه ﻫﺎي ﺑﺎران ﺳﯿﻠﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﺮد، ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺴﺖ و روﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻓﺮﯾﺎد زد : _ ﻗﺴﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرررررررررم ! و ﺑﺎ ﺷﺪت ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ، ﻗﺎب ﻋﮑﺲ را در ﺣﯿﺎط ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد . ﻗﻄﺮه ﻫﺎي ﺑﺎران ﭼﮏ ﭼﮏ از ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﭼﮑﯿﺪ و از روي ﮔﺮدن ﺳﻔﯿﺪ و درﺧﺸﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﺷﺪ. ﻋﺎﻃﻔﻪ اﻧﮕﺎر ﻗﺼﺪ ﻧﺪاﺷﺖ زﯾﺮا زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎران ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﺮد ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ او دﺳﺖ ﻣﯽ داد . ،ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را از ﻫﻢ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻄﺮه ﻫﺎي ﺑﺎران ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﻤﯽ ﮐﻪ در وﺟﻮدش زﺑﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد . ﻧﺎﮔﻬﺎن در ﻣﯿﺎن آن ﺣﺲ و ﺣﺎل ، در ﺑﺎز ﺷﺪ و دﺧﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎي ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ و ﺻﻮرت رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه در درﮔﺎه در اﯾﺴﺘﺎد . _ ﻣﺎﻣﺎن ؟ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را از ﻫﻢ ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻃﺮف رﯾﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ . ﺧﯿﺮه ﺑﻪ رﯾﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ زور ﻟﺒﺨﻨﺪي زد و از ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ : _ ﺳﻼم ﮔﻞ ﻣﻦ ! … ﺧﻮﺑﯽ، ﮐﯽ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪي ؟ رﯾﺤﺎﻧﻪ ، ﺧﻤﯿﺎزه اي ﮐﺸﯿﺪ و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺶ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮاب آﻟﻮدش را ﻣﯽ ﭘﻠﮑﺎﻧﺪ ﺟﻠﻮ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ : _ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺪار ﺷﺪم … ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﺳﺮش ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻮن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﺎدرش اﻓﺘﺎد . ﺑﺎ ﺗﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ، ﺗﺘﻪ ﭘﺘﻪ ﮐﻨﺎن ﮔﻔﺖ : _ ﻣﺎﻣﺎن ؟ … ﭼﺮا ﭼﺸﻤﺎت ﻗﺮﻣﺰه ؟ … ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدي ؟! ﻋﺎﻃﻔﻪ ﭼﯿﺰي ﻧﮕﻔﺖ . ﺗﻨﻬﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪي ﺗﻠﺦ ﺗﺮ از زﻫﺮ ﺑﺮ ﻟﺒﺎﻧﺶ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺖ . آرام آرام زاﻧﻮواﻧﺶ ﺳﺴﺖ ﺷﺪ و ﺟﻠﻮي ﺳﺎﻟﻪ ، زاﻧﻮ زد . دﺳﺘﺎن ﻟﻄﯿﻒ و ﻇﺮﯾﻒ رﯾﺤﺎﻧﻪ را ﮔﺮﻓﺖ و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻪ دﺳﺘﺎﻧﺶ را

 

ﻧﻮازش ﻣﯽ ﮐﺮد ﺳﺮش را ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ

و ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎر اﺷﮏ رﯾﺨﺖ . رﯾﺤﺎﻧﻪ، ﻏﻤﮕﯿﻦ و ﮔﯿﺞ آرام دﺳﺘﺎﻧﺶ را از ﻣﯿﺎن دﺳﺘﺎن ﻣﺎدرش ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ . ﺳﭙﺲ دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﺮ دوﻃﺮف ﺻﻮرت ﻣﺎدرش ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺳﺮش را ﺑﺎﻻ آورد . ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺧﯿﺲ از اﺷﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن زﻻل و ﻣﻌﺼﻮم دﺧﺘﺮش ﺧﯿﺮه ﺷﺪ . رﯾﺤﺎﻧﻪ، ﻧﻮازﺷﮕﺮاﻧﻪ ﺑﺮ ﺻﻮرت ﻣﺎدر ﺧﻮد دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ و ﻗﻄﺮه ﻫﺎي اﺷﮏ را از ﭼﻬﺮه اش ﭘﺎك ﮐﺮد . ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻧﻪ اي ﮐﻪ ﺑﺮاﺛﺮ ﺑﻐﺾ ﻣﯽ ﻟﺮزﯾﺪ ، ﻟﺒﺨﻨﺪي زد و ﮐﻒ دﺳﺘﺎن رﯾﺤﺎﻧﻪ را ﺑﺮ روي ﻟﺒﺎﻧﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ؛ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﺑﺴﺖ و ﻋﻤﯿﻖ او را ﺑﻮﺳﯿﺪ ؛ ﺳﭙﺲ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ از ﻫﻢ ﺑﺎز ﮐﺮد . ﻗﻄﺮات اﺷﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮوارﯾﺪي درﺧﺸﺎن ، از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻏﻠﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ . ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎﻧﺶ را دراز ﮐﺮد و در ﻣﻮﻫﺎي ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ و ﺑﻠﻨﺪ رﯾﺤﺎﻧﻪ ، ﮐﻪ از او ﺑﻪ ارث رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ، ﻓﺮو ﺑﺮد و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺧﯿﺮه در ﭼﺸﻤﺎن رﯾﺤﺎﻧﻪ ، ﺑﺎﺑﻐﺾ ﮔﻔﺖ : _ ﻧﻪ ﻣﺎﻣﺎن ﺟﺎن … ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﺮدم … ﻓﻘﻂ … ﻓﻘﻂ …

 

دانلود رمان حیف روزای رفته

دانلود رمان تخته سیاه اندروید

باکس دانلود
به این پست امتیاز دهید.
دانلود رمان ریحانه اندروید
4.81 از 178 رای
,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!

  1. دانشجوی مملکت

    چهارشنبه , 17 ژوئن 2020

    سلام رمان خوبی بود . اما خیلیییی رو اعصاب بود.خصوصا اینکه احسان اصلا آدم نبود‌. جلد دووووش کوووو ؟؟؟